2021-05-29

Regulamin cmentarza parafialnego

REGULAMIN

korzystania z cmentarza parafialnego
Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Stanisława Biskupa i Męczennika we Frydmanie

Na podstawie art. 2 i art. 45 ustawy z dnia 17 maja 1989 roku o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej (tj. Dz.U z 2019 roku, poz. 1347 z późniejszymi zmianami) w związku z art. 8 ust. 3, art. 23 i art. 24 Konkordatu między Stolicą Apostolską i Rzeczypospolitą Polską podpisanego w Warszawie dnia 28 lipca 1993 roku (Dz.U. z 1998 roku nr. 51, poz. 318) przy zachowaniu ustawy z dnia 31 stycznia 1959 roku o cmentarzach i chowaniu zmarłych (tj. Dz. U z 2020 roku, poz. 1947) i rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 7 marca 2008 roku w sprawie wymagań, jakie muszą spełniać cmentarze, groby i inne miejsca pochówku zwłok i szczątków (Dz.U. nr. 48, poz. 284 z późniejszymi zmianami) stanowi się, co następuje:

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Kościół zawsze uważał zarówno cmentarze, jak i poszczególne groby, gdzie spoczywają ciała zmarłych, za miejsca święte. Cmentarz jest miejscem ciszy, modlitwy i zadumy, należy więc zachować spokój i uszanować jego świętość. Ciała wiernych, których Bóg powołał do siebie, oczekują tutaj na dzień zmartwychwstania. Celem zapewnienia im należnej czci oraz dla porządku i utrzymania właściwego stanu estetycznego powierza się cmentarze wraz z ich urządzeniami szczególnej dbałości osób wykonujących na ich terenach prace i odwiedzających groby swoich bliskich.

Niniejszy regulamin odpowiada aktualnym przepisom prawa państwowego
i kościelnego obowiązującego w Polsce, dlatego wszyscy korzystający z tego cmentarza zobowiązani są do jego stosowania.

§ 1. Definicje pojęć

1.   Proboszcz na mocy prawa kanonicznego jest zarządcą cmentarza.

2. Administrator cmentarza — osoba wyznaczona przez zarządcę cmentarza do nadzorowania lub wykonywania prac związanych z codziennym funkcjonowaniem cmentarza.

3. Miejsce pochówku — miejsce wyznaczone na cmentarzu do urządzenia grobu. Na naszym cmentarzu wyróżniamy groby:

 1. grób ziemny,
 2. grób ziemny z nagrobkiem murowanym,
 3. grób murowany tzw. piwnica.

4. Dysponent grobu — osoba uprawniona do podejmowania decyzji pochówku w danym grobie.

5. Pokładne — ofiara za prawo do pochówku i użytkowania grobu na okres 20 lat.

6. Dopłata — ofiara wyrównująca prawo dysponowania grobem do 20 lat od ostatniego pogrzebu.

§ 2. Zarządca i administrator

 1. Właścicielem i zarządcą cmentarza jest Rzymskokatolicka Parafia pw. św. Stanisława Biskupa i Męczennika we Frydmanie. Zarząd nad cmentarzem sprawuje ks. Proboszcz tej parafii oraz Rada Parafialna.
 2. Administratorem cmentarza jest osoba wyznaczona przez ks. Proboszcza. Jeżeli nie będzie postanowione inaczej, funkcję tę pełni każdorazowo Rada Parafialna i grabarz.
 3. Wszelkie sprawy związane z cmentarzem i pochówkiem załatwiane są
  w kancelarii parafialnej. Sprawy związane z wyznaczeniem miejsca pochówku załatwia się z Radą Parafialną i grabarzem.
 4. Parafia jest właścicielem gruntów cmentarza, drzewostanu, grobów jako ściśle związanych z gruntem oraz wszelkich urządzeń znajdujących się na terenie cmentarza.
 5. Właścicielami nagrobków są dysponenci grobów lub rodziny.
 6. Parafia nie bierze odpowiedzialności za szkody spowodowane dewastacją człowieka, uszkodzeniami lub kradzieżami, czynnikami naturalnymi związanymi z siłami przyrody – wichurami, opadami deszczu, obsunięciami ziemi itp. lub szkody spowodowane przez zwierzęta.
 7. Groby mogą być ubezpieczone indywidualnie.

II. ZASADY POCHÓWKU ZMARŁYCH


§ l. Dysponent grobu

1. Kto jest dysponentem grobu:

a. w pierwszej kolejności ten, kto złożył właściwą ofiarę za miejsce,                                             

b. następnie ten, kto pokrył koszty budowy nagrobka.                                                             

2. Jeżeli grób jest w dyspozycji ogólnie rozumianej rodziny bez wskazania konkretnego dysponenta, to decyzje o pochówku i dysponowaniu grobem podejmują osoby wyznaczone przez rodzinę lub najbliżsi pochowanych osób w kolejności: współmałżonek, zstępni (dzieci, wnuki itd.) i wstępni (rodzice, dziadkowie itd.), krewni w linii bocznej do 4 stopnia, powinowaci do 1 stopnia w linii prostej.

3. Zmianę dysponenta należy zatwierdzić u zarządcy cmentarza.

4. Jeżeli wyznaczenie dysponenta/reprezentanta lub ich zmiana dokonuje się w rodzinie, to wymagana jest pisemna zgoda pozostałych członków rodziny.

5. Jeżeli osoba reprezentująca rodzinę chce pochować ciało osoby spoza kręgu najbliższych, musi mieć na to pisemną zgodę pozostałych członków rodziny.

6. Za kwestie sporne w rodzinie zarządca cmentarza nie odpowiada.

7. Dysponent grobu/reprezentant rodziny zobowiązany jest do złożenia ofiary w celu przedłużenia prawa do dysponowania grobem i pochówku zmarłych w tym miejscu – tzw. pokładne.

8. Dysponent/reprezentant rodziny zobowiązany jest do złożenia ofiary wyrównującej do 20 lat prawo dysponowaniem miejscem – tzw. dopłatę.

9. W wypadku braku przedłużenia prawa do dysponowania miejscem pochówku administrator cmentarza umieszcza na grobie informację o możliwości likwidacji przez okres 2 lat. W dalszej kolejności grób zostaje komisyjnie zlikwidowany, a miejsce przekazane do następnych pochówków z zachowaniem szacunku do złożonych wcześniej w nim ludzkich szczątków.

10. Formalności przy pochówku:

Osoba załatwiająca pogrzeb musi posiadać następujące dokumenty:

 1. akt zgonu zmarłego z USC,
 2. zezwolenie na pochówek dla administracji cmentarza z USC,
 3. potwierdzenie prawa do dysponowania grobem,
 4. potwierdzenie od grabarza numeru grobu, – ( w planach do realizacji ),
 5. zaświadczenie o udzieleniu sakramentów św., gdy zmarły umarł w szpitalu lub innym miejscu opieki,
 6. zgodę właściwej parafii na pogrzeb, gdy zmarły nie należał do tutejszej parafii.

11. Prawo pochowania zwłok ludzkich ma najbliższa pozostała rodzina osoby zmarłej, a mianowicie:

 1. pozostały małżonek,
 2. krewni zstępni (dzieci, wnuki itd.),
 3. krewni wstępni (rodzice, dziadkowie itd.),
 4. krewni boczni do 4 stopnia,
 5. powinowaci w linii prostej do 1 stopnia.

Prawo pochowania zwłok przysługuje również osobom, które do tego dobrowolnie się zobowiążą.

§ 2. Nagrobki

1. Na naszym cmentarzu obowiązują następujące wymiary miejsc grzebalnych:

 1. grób dziecka — miejsca tylko na starej części, szerokość 1 m, długość 1,5 m,
 2. miejsce pojedyncze – szerokość max. 1,0 m, długość max. 2,05 m, wysokość 1,5 m,
 3. miejsce podwójne – szerokość max. 1,5 m, długość max. 2,05 m, wysokość 1,5 m,
 4. miejsce dla grobu lub grobowca powyżej dwóch trumien tylko w wyznaczonym na cmentarzu miejscu.
 5. W wyznaczonym miejscu przy budowie nagrobku należy zachować wolnym od zabudowy minimum 20 cm z prawej i lewej strony grobu oraz 50 cm z dołu dla zachowania przejść.
 6. Pokładne czyli prawo do pochowania i użytkowania grobu trwa 20 lat zgodnie
  z zasadami obowiązującymi na cmentarzach komunalnych i wyznaniowych w Polsce.
 7. Wszelkie prace remontowe i budowa nowych nagrobków można rozpocząć dopiero po uzgodnieniu z administratorem i po spełnieniu wszelkich formalności m.in. projektu piwnicy i nagrobka.
 8. Wjazd na cmentarz w celach budowlanych możliwy jest za zgodą administratora.
 9. Po zakończeniu prac budowlanych przy nagrobku wykonawca zobowiązany jest do uprzątnięcia miejsca i wywozu wszystkich materiałów i gruzu poza teren cmentarza a także naprawy powstałych w trakcie robót szkód.
 10. Nie wolno na cmentarzu katolickim tworzyć nagrobków, które naruszają charakter katolicki cmentarza.
 11. Administrator/grabarz wyznacza miejsce grobu, przygotowuje grób do pochówku,
  a rodzina zmarłego ma prawo wyboru firmy pogrzebowej i kamieniarskiej.
 12. Firma kamieniarska powinna posiadać odpowiednie uprawnienia oraz ubezpieczenie. Ewentualne szkody pokrywa firma, a w dalszej kolejności dysponent grobu.

III. OBOWIĄZUJĄCE OFIARY

Wobec kosztów utrzymania i koniecznych inwestycji korzystający
z cmentarza zobowiązani są do złożenia ofiary w wysokości zatwierdzonej przez Radę Parafialną. Składane ofiary w pierwszej kolejności przeznaczone są na fundusz modernizacji cmentarza.

Na tutejszym cmentarzu pobierane są następujące ofiary:

 1. pokładne dla osób nie mieszkających w naszej parafii,
 2. wjazd na cmentarz firmy kamieniarskiej,
 3. postawienie lub remont nagrobka wymaga uregulowania ofiary pokładnej.
  Minimalna wysokość ofiary określona jest w załączniku.

IV. POSTANOWIENIA PORZĄDKOWE

Cmentarz jest naszym wspólnym, parafialnym dobrem, za które musimy być odpowiedzialni wobec tych, których ciała są na nim złożone jak i wobec przyszłych pokoleń.

§ 1. Co jest zabronione

Na terenie cmentarza zabronione jest:

 1. Przebywanie w stanie nietrzeźwym bądź pod wpływem środków odurzających.
 2. Spożywanie napojów alkoholowych i środków odurzających oraz palenia papierosów.
 3. Wprowadzanie zwierząt.
 4. Niszczenie zieleni.
 5. Usuwanie bez zgody lub niszczenie tablic, napisów, figur i innych elementów małej architektury, przenoszenia lub zabierania wszelkich elementów wystroju cmentarza i grobu.
 6. Prowadzenie akwizycji, umieszczanie reklam i rozkładanie wizytówek.
 7. Prowadzenie handlu.
 8. Zabudowanie grobu wykraczające poza powierzchnie wyznaczonego miejsca grzebalnego.
 9. Samowolne wykonywanie prac ziemnych, budowlanych i kamieniarskich.
 10. Stawianie bez zgody administratora cmentarza ławek, ogrodzeń, sadzenie drzew
  i krzewów, utwardzanie gruntu wokół miejsc grzebalnych itp.
 11. Wjeżdżanie pojazdami mechanicznymi lub rowerami na teren cmentarza.
 12. Pozostawianie śmieci na terenie cmentarza.
 13. Przebywanie na cmentarzu w godzinach nocnych.

§ 2. Jakie są obowiązki

Osoby przebywające na terenie cmentarza zobowiązane są do poszanowania świętości miejsca, do zachowania ciszy i szacunku należnego osobom zmarłym oraz do dbania
o czystość i porządek.

 1. Rodzina zobowiązana jest dbać o stan grobu, estetykę i czystość grobu oraz jego bezpośredniego obejścia.
 2. Zużyte kwiaty i wieńce, znicze i inne elementy dekoracji należy uprzątnąć we własnym zakresie.
 3. Wszelkie niepokojące zdarzenia należy zgłaszać administratorowi cmentarza.
 4. Wszelkie sprawy sporne rozstrzyga zarządca cmentarza w odniesieniu do funkcjonowania cmentarza.

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 31 stycznia 1959 roku o cmentarzach i chowaniu zmarłych (tj. Dz. U z 2020 roku, poz. 1947), przepisy Kodeksu Cywilnego, przepisy prawa kanonicznego Kościoła Rzymskokatolickiego oraz ustalenia Rady Parafialnej.
 2. Regulamin został przyjęty przez Radę Parafialną w dniu 28 maj 2021 r  i  wchodzi w życie z dniem 01.06.2021 r.

Załącznik nr 1 do regulaminu

WYSOKOŚĆ MINIMALNYCH OFIAR

1. Pokładne – dla osób nie mieszkających w naszej parafii:

 1. grób pojedynczy – 1000 zł na okres 20 lat,
 2. grób podwójny — 1500 zł na okres 20 lat,
 3. grób dziecka na starej części — dowolna ofiara.
 4. Dopłata — proporcjonalnie do 20 lat od ostatniego pochówku, dla osób nie mieszkających w naszej parafii.

3. Wjazd firmy budowlanej na cmentarz –  jednorazowo 50 zł – remont nagrobka,
100 zł – budowa grobowca lub nagrobka.

4. Parafia nie pobiera opłat od budowy nagrobka lub grobowców.

5. Wynagrodzenie za pracę grabarza regulowane są indywidualnie z grabarzem.

Składane ofiary przeznaczone są na fundusz odnowy i utrzymania cmentarza.

Podpis:

                                                        Ks. Marian Jakub Adamik – proboszcz

                                                                           Rada Parafialna

Page generated in 0,250 seconds. Stats plugin by www.blog.ca