Petycja w sprawie Białki

Poniżej zamieszczamy treść pisma, które otrzymaliśmy od sołtysa wsi Józefa Barnasza.

Frydman, 04-29-2019

PETYCJA

  1. Podmiot wnoszący petycję: Mieszkańcy wsi Frydman za pośrednictwem Sołtysa wsi działając w imieniu i z upoważnienia mieszkańców.
  2. Miejsce zamieszkania osoby reprezentującej:
  3. Adresaci petycji:

-Ministerstwo Środowiska

ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa

-Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

ul. Grzybowska 80/82, 00-844 Warszawa

-Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie

ul. Marszałka J. Piłsudskiego 22, 31-109 Kraków

-Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Krakowie

ul. Mogilska 25, 31-542 Kraków

  1. Przedmiot petycji:
  2. Przedmiotem petycji jest żądanie mieszkańców zapewnienia ochrony przed zagrożeniem jakie stanowią wody powodziowe potoku – rzeki Białka. Celem jaki pragniemy osiągnąć jest uzyskanie efektu poczucia wspólnego dobra, tak aby zamieszkiwanie w miejscowości pozwoliło na jej dalszy rozwój oraz życie bez szkód w mieniu i stałego poczucia realnego zagrożenia spokoju życia.
  3. W związku z zakresem petycji prosimy i wnioskujemy o:

Zagwarantowanie środków finansowych na prowadzenie stałych  systematycznych prac utrzymaniowych i udrażniających w korycie potoku.

Powstałe i dalej istniejące nasypy, zatamowania piaskowo kamienne w korycie jak i wyrwy brzegowe w przypadku kolejnych wezbrań wody mogą spowodować groźne zmiany kierunków przepływu wody, w szczególności jeżeli chodzi o wody mające charakter potoków górskich. Zaniechanie prowadzenia prac związanych z doraźnym zabezpieczeniem brzegów oraz udrożnieniem koryta będzie skutkować potęgowaniem się strat, co może doprowadzić do powstania zagrożeń dla znacznych obszarów, również terenów zamieszkałych. Przewidywania te powstały na podstawie obserwacji skutków wezbrań wód na tym terenie.

  • Opracowanie realnego programu ochrony przeciwpowodziowej Doliny Potoku Białka z uwzględnieniem wniosków i potrzeb lokalnej społeczności.

Uzasadnienie:

                Analiza zdarzeń, jakie miały miejsce na tym odcinku potoku, wykazała prowadzenie intensywnych działań przez jednostki straży pożarnej, mieszkańców orz władz Gminy cyklicznie latach 1997, 2001 , 2002, 2004, 2005, 2008 i maju 2010, 2014 oraz w kolejnych latach w tym również w 2018.

                Prowadzone działania zmierzały głównie do niedopuszczania zmiany koryta, co bezpośrednio spowodowałoby powstanie zagrożenia zalania wodami rzeki terenów leśnych. Ponadto zalaniu mogłyby ulec obszary naszej miejscowości Frydman, gdzie zlokalizowane są domy mieszkalne, gospodarstwa rolne i  inne obiekty takie jak np. pole namiotowe położone nad samym brzegiem rzeki Białka oraz inne budynki. W trakcie akcji w czerwcu 2001, czerwcu 2004, lipcu 2008,  2014 i lipcu 2018 prowadzono działania mające na celu ograniczenie oddziaływania nurtu rzeki na lewy oraz prawy brzeg. Bardzo intensywne działania realizowano również w miejscowości Dębno. Zmierzały one do ochrony w pierwszej kolejności terenu na którym zlokalizowane są domki letniskowe od strony lewego brzegu potoku Białka. Należy podkreślić, że pomimo tych wysiłków zawsze dochodziło do zalania i podtopień w większym lub mniejszym stopniu na terenach tych miejscowości. Przedstawiając powyższe informacje wynikające z naszych przeżyć i obserwacji podkreślamy, że problem związany z koniecznością poprawy zabezpieczenia w tym temacie jest kompetentnym urzędom dobrze znany. Informacja nie zawiera wskazania konkretnych kwot środków finansowych jakie musiały zostać przeznaczone ze środków publicznych na pokrycie strat i refundacją kosztów prowadzonych działań. Na tym etapie jest to zadanie nie do oszacowania. Nie do wycenienia jest również poczucie ciągłej obawy realnego zagrożenia mieszkańców przed kolejnymi skutkami wezbrań Białki w przypadku zaniechania lub ograniczenia prac utrzymaniowych w jej korycie. W związku z tym stanowczo prosimy o podjęcie skutecznych działań wynikających z zakresu petycji.

Page generated in 0,269 seconds. Stats plugin by www.blog.ca